Všeobecné obchodní podmínky

ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

1. Preambule:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“, pro každou objednávku potvrzenou závazně prodávajícím a pro každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, pokud prodávající a kupující nesjednají samostatnou písemnou smlouvou výslovně ujednání vyplývající z těchto podmínek jinak. Veškeré ústní dohody mezi prodávajícím a kupujícím, jež by modifikovaly tyto podmínky jsou neplatné, pokud nejsou následně potvrzeny rozvněž v podobě písemné smlouvy. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za informace předané kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy, ať již jde o informace uvedené v popisu výrovbu, cenících či obdobných dokumentech, nebo předané ústně, pokud tyto informace nejsou uvedeny v neodvolatelné písemné nabídce nebo v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím či v rámci uzavřené kupní smlouvy. Kdekoliv je v textu smlouvy použito termínu „písemně“, má se za to, že jde o dokument podepsaný smluvními stranami nebo odeslaný poštou nebo faxem. Dokumenty odeslané v elektronické podobě musí být pro svojí platnost následně doplněny též o písemné vyhotovení.

 

2. Výkresy, dokumentace a know-how:

Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku (dále jen „výrobek“), zůstávají ve vlastniství prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku. Dále nesmí být ani kopírovány, reprodukovány, dále předávány nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující i prodávající jsou současně povinni vzájemně respektovat své know-how, patenty, ochranné známky a veškerá další obdobná práva. Uvedené povinnosti platí i po ukončení smluvního vztahu.

 

3. Konstrukce:

Prodávající si vyhrazuje právo provést bez předchozího oznámení takové změny kostrukce, které neovlivní smluvené funkce a vlastnosti výrobku.

 

4. Výroba výrobku podle specifikace kupujícího:

V případech, kdy prodávající vyrábí podle specifikace kupujícího a proti prodávajícímu bude následně vznesena reklamace třetí strany na porušení jejího patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu veškeré ztráty a nahradí škody s tím spojené.

 

5. Dodání:

Dodací podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem ČR. Dodávky jsou prováděny prodávajícím na jeho náklad do logistického centra v ČR, nesjednají-li smluvní strany výslovně jinak.

 

6. Balení:

Náklady za obaly jsou, s výjimkou obalů vratných, zahrnuty v ceně výrobku.

 

7. Ceny:

Prodávající je oprávněn upravit cenu zboží uvedenou v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě podle doby uskutečnění této dodávky, a to v souladu s provedenými úpravami všeobecného ceníku prodávajícího, pokud ke změnám ceníku dojde do doby uskutečnění dodávky, a to za podmínky, že nárůst nebo snížení sjednaných cen bude představovat 3 a více procent. Ceny uvedené prodávajícím se rozumí včetně standardního obalu a včetně případného cla a dovozní přirážky, avšak bez DPH, nákladů na montáž a bez dalších poplatků. Pokud dojde ke změně kurzu EUR/CZK v době mezi potvrzením závazné objednávky kupujícího nebo uzavřením kupní slouvy a dodávkou výrobků, kde změna kurzu přesáhne 3%, je prodávající oprávněn cenu výrobků odpovídajícímu způsobem zvýšit nebo snížit.

 

8. Platba:

Platby budou provedeny po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím ode dne vystavení faktury prodávajícím a na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu. Pokud kupující v uvedené době nezaplatí, je v prodlení a prodávajícímu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z každé jednotlivé neuhrazené platby až do zaplacení. Platby jsou prováděny bez dalších slev a kompenzací. Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení splnění závazku se nepovažuje za platbu, zaplacením se rozumí výhradně připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení delším než 3 měsíce po datu splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným kupujícímu. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu všech škod v této souvislosti mu vzniklých.

 

9. Výhrada vlastnistkého práva:

Každý dodaný výrobek včetně obalu zůstává ve vlastniství prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení.

 

10.Dodací lhůta a zpoždění:

Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající závazně potvrdí objednávku nebo uzavře písemnou kupní smlouvu. Pokud prodávající předpokládá, že nebude schopen výrobek dodat v dodací lhůtě, musí o této skutečnosti kupujícího bezodkladně písemně informovat, přičemž v informaci uvede důvod a předpokládanou lhůtu, kdy lze dodávku očekávat. Pokud prodávající oznamovací povinnost nesplní, vzniká kupujícímu nárok na náhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z hodnoty zpožděné dodávky denně, až do řádného dodání. V případě zpoždění dodávky převyšujícího 3 měsíce a z důvodů, jenž jsou výhradně na straně prodávajícího, je kupující oprávněn písemným oznámením doručeným prodávajícímu odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká. Prodávající nepřebírá žádnou další zodpovědnost za eventuální zpoždění dodávek a tak se výslovně zprošťuje jakýchkoliv následků z důvodu zpoždění dodávek. Pokud dojde ke zpoždění dodávky z důvodu konání nebo opomenutí na straně kupujícího, dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena vzhledem ke všem okolnostem. V takovém případě vzniká kupujícímu povinnost ihned o této skutečnosti písemně uvědomit prodávajícího s uvedením důvodu a pokud možno specifikovaným novým termínem převzetí. Nesjedná-li kupující s prodávajícím jinak a nejde o případ dle článku 15. podmínek, platí, že pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke sjednanému datu, je kupující povinnen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající po přijetí platby zajistí odpovídající skladování výrobků na nebezpečí a náklady kupujícího, kde na požádání a na náklad kupujícího zajistí prodávající též pojištění výrobku. Pokud pokující z jakéhokoliv důvodu, za který prodávající nenese odpovědnost, nepřevezme výrobek v dohodnuté době, a jeho zpoždění přesahuje 30 dní a kupujícím nebyla provedena úhrada ceny výrobků, je prodávající oprávněn písemným oznámením odstoupit od smlouvy a nárokovat na kupujícím náhradu všech škod a ztrát vzniklých mu následkem nekonání kupujícího.

 

11.Nebezpečí škody na zboží:

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dle ustanovení §455 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

 

12.Odpovědnost za vady:

Prodávající se zavazuje bezplatně opravit nebo vyměnit dodané výrobky nebo části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, a to za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo jejich části jsou bez nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího předány k přezkoumání a případné opravě nebo výměně, a to do jednoho roku od počátku jejich používání, nebo nejvýše do osmnácti měsíců ode dne dodání. Jiným způsobem prodávající nenese žádnou zodpovědnost za dodané výrobky a prodávající se tak výslevně sprošťuje veškerých jiných následků z důvodů vady. Prodávající nenese závazek náhrady přímých nebo nepřímých škod nebo ztrát z důvodu vady. Odpovědnost prodávajícího se nezvtahuje na vady způsobené výborku jeho nesprávným používáním nebo okolnostmi výrobku nebezpečnými, vzniklými po předání výrobku kupujícímu. To se týká např. Vad zapříčiněných nedostatečnou či chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálním opotřebením nebo znehodnocením. I v případě, kdy prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se strany písemně výslovně nedohodnou, že prodávající nese odpovědnost v tomto smyslu.

 

13.Reklamační řízení:

Kupující je povinnen uplatnit písemnou reklamaci vady u prodávajícího nejdéle do 15ti dnů po projevení závady. Reklamace musí obsahovat popis projevu závady. Pokud je důvod k domněnce, že závada způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna okamžitě. Jestliže kupující neuplatní reklamaci ve shora uvedené době, povinnost prodávajícího odstranit vady zaniká. Pokud kupující reklamoval vady a šetřením prodávajícího je zajištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající zodpovědný, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu všech nákladů způsobených mu reklamací. Kupující na vlastní náklady zajistí v rozsahu, který je nutný k opravě vady, demontáž a opětovnou montáž jiného zařízení než je výrobek. Reklamace kupujícího musí být prodávajícím vyřízena přijetím a poskytnutím náhrady nebo odmítnutím a vyúčtováním nákladů nejdéle do 30 dnů. Pokud prodávající v přiměřené době nesplní svoje povinnosti při odstranění vady, může jej kupující vyzvat písemným oznámením s určením konečné lhůty. Pokud prodávající nesplní své povinnosti při odstranění vady ani v této konečné lhůtě, je kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednistvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

 

14.Odpovědnost za vlastnosti výrobku, které způsobují poškození:

Prodávající nese odpovědnost za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je-li prokazatelné, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo pracovníka prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém nebo nemovitém majetku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Kupující je povinen omezit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jako je vymezeno v tomto článku podmínek.

 

15.Platební neschopnost kupujícího:

V případě, kdy prodávající nabude důvodnou domněnku, že kupující nesplní platební podmínky, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zajištění, schválenou prodávajícím, pozastavit dodávku výrobku, nebo odstoupit písemným oznámením od smlouvy.

 

16.Vyšší moc:

Pokud následkem stávky nebo jiných okolností mimo působnost stran (např. Požár, válka, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, rozsáhlé výpadky činnosti z důvodu živelních pohrom, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatele z důvodů zde uvedených, embarga, nebo nedostatku surovin, vody či energie), je možnost prodávajícího splnit dodávku nebo možnost kupujícího dodávku přijmout objektivně podstatně snížena, je druhá smluvní strana oprávněna posunout dodávku o dobu, po kterou tyto okolnosti stranám podstatně zhoršují možnost jednání dle smlouvy. Pokud tato doba překročí 6 měsíců, jsou strany oprávněny písemným oznámením odstoupit částečně nebo úplně od smlouvy s ohledem na dodávky, které měly v této době proběhnout. Okolnosti podle uvedeného ustanovení zprošťují jimi dotčenou stranu odpovědnosti pouze tehdy, nemohl-li být jejich vliv objektivně včas předvídán. Pokud je takový důvod na straně kupujícího, nahradí tento prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou výrobku.

 

17.Rozhodné právo a rozhodování sporů:

Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, případně i dalších prováděcích předpisů České republiky. Veškeré spory vyplývající ze smluvních vztahů prodávajícího a kupujícího budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a to třemi rozhodci jmenovanými v souladu s platným rozhodčím řádem.

 

18.Vyhotovení a platnost:

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti ASAHI Ložiska CZ s.r.o jsou platné a účinné ode dne 5.5.2010.

 


 

Ke stažení  Obchodní podmínky ve formátu PDF